Покана за Общо събрание на ТД "Голямата Хурка" 2018г.

facebook thumb

Изх. № 05/17.04.2018г.                               
До Членовете на
ТД “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”                                                                            

П   О   К   А   Н   А

            Управителният  съвет  на  ТД  “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”  на  основание  чл. 25,  ал. 2  от Устава на Дружеството и във  връзка с чл. 26,  ал. 1  от ЗЮЛНС, свиква  редовно 
ОБЩО  ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на  ТД “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”
            Събранието  ще  се  проведе  на  1 май 2018 г. от 09:00 часа в х. Мадарски конник, при  следния  дневен  ред:


1.    Отчет  на  Управителния съвет  за  дейността  на  ТД “Голямата  Хурка”  през   2017 г. Предложение за решение: ОС приема доклада на УС за дейността през 2017г.;
2.    Отчет  на  Контролния съвет  за  дейността  на  ТД “Голямата  Хурка”  през   2017г. Предложение за решение: ОС  приема  доклада на КС за дейността  през 2017г.;
3.    Приемане на  доклад   за  дейността  на  ТД “Голямата  Хурка”  за   2017г.  във   връзка  с   чл. 40,  ал. 2   от   ЗЮЛНЦ за представяне в Централния регистър на МП. Предложение за решение: ОС приема  Доклада за дейността  през 2017г.;
4.    Приемане на  Финансовите   отчети  на  ТД  “Голямата  хурка”  за 2017г. 
Предложение за решение: ОС приема Финансовите  отчети на Дружеството за  2017г.;
5.    Приемане   на   бюджет  на  ТД  “Голямата   Хурка”  за  2018 г. 
       Предложение за решение: ОС приема  Бюджета на  Дружеството за 2018г.;
6.    Избиране на делегат за участие в ОС на БТС през 2018г.    
7.    Други.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предполагаема обща продължителност на ОС – 2 ч. 
При  липса на кворум, на основание чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството, събранието  ще  се проведе същия ден от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен  ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището  на Дружеството. 
Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва от 08:00 часа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
На ОС ще имате възможност да:
•    получите персоналната си ЧЛЕНСКА КАРТА, след предоставяне на снимки - 1 бр. /като за лична карта/, ако вече не сте я получили.
•    направите предложения за подобряване на нашата организационна работа.
•    направите предложения за бъдещи наши мероприятия.
•    платите  членския си внос за 2018г. в размер на 25лв., ако вече не сте го направили.
•    доведете с Вас други кандидат членове, които след попълване и подаване на Молба - Декларация  ще  приемем  за  членове  на  Дружеството.

 

                                                                                                              Председател на  
гр. Варна                                                                                              Управителния съвет
17.04.2018г.                                                                                          Петър Антонов    


Последни новини

Покана за Общо събрание на ТД "Голямата Хурка" 2018г.

Изх. № 05/17.04.2018г.                                До Членовете на ТД “ГОЛЯМАТА &n...

Прочети още

И туристите от ТД  „Голямата Хурка“ - Варна чистят!

И туристите от ТД  „Голямата Хурка“ - Варна чистят! Туристическо дружество „Голямата Хурка“  и тази година се включи в националната ...

Прочети още

10 години - Рожден ден на ТД "Голямата Хурка"

ТД "Голямата Хурка" празнува своя 10-ти рожден ден   Изминаха 10 незабравими години ...  Благодарим на всички малки и големи хурки за по...

Прочети още

Секция банери