Устав

УСТАВ
НА
 “ГОЛЯМАТА  ХУРКА“


“ГОЛЯМАТА ХУРКА“ е основано на първи април 2007г. на първенеца на Балканския полуостров в Рила планина, връх Мусала по инициатива на група туристи – ентусиасти от гр. Варна. 


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
СТАТУТ
Чл.1. /1/  “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”  е сдружение с нестопанска  цел  за  осъществяване  на  дейност  в  обществена  полза.
/2/ Дейността на “ ГОЛЯМА  ХУРКА”  не е ограничена със срок.
/3/ Общественополезната  дейност  се  осъществява  в  съответствие  с настоящия  Устав, Закона  за  юридическите  лица  с нестопанска  цел  и действащото  законодателство  в  Република  България. 
Чл.2. /1/  “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА” е сдружение на физически   и  юридически  лица,  които признават  и  приемат  този  Устав.
/2/ “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА” е доброволно, независимо, непартийно  и  неправителствено сдружение  за   социален  туризъм, за  спортно-туристическа,  културна,  родолюбива,  природолюбива  и  екологична  дейност.
Чл.3. “ГОЛЯМАТА  ХУРКА” изразява и защитава интересите на своите членове пред държавата, органите на местно самоуправление, обществени  и  неправителствени  организации, юридически и  частни  лица,  международни  организации.
Чл.4. “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА”  осъществява  своята дейност  в  полза  на  общите  интереси  на  членовете си,  като  прилага  и  осигурява:
 1. Свобода на сдружаването и доброволност на членството.
2. Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност.
3. Равнопоставеност между членовете и колективност в решенията.
4. Задължителност на решенията и нормативните документи на Общото събрание и Управителния съвет.
НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.5. /1/ Наименованието на сдружението  е  – “ГОЛЯМАТА   ХУРКА”
/2/ Наименованието задължително се изписва на български език и може допълнително  да  се  изписва  на  чужд  език.
/3/ Наименованието се  изписва в официалната  кореспонденция, печати, бланки  и  други  документи.
СИМВОЛИ
Чл.6. Символите на Дружеството  са: знаме, девиз  и  емблема.
/1/ Знамето е оранжево, с разположена в  средата емблема на Дружеството.
/2/ Девизът  е  “Да   не  оставам  никъде  по-дълго   от  възторга  си.”
/3/ Емблемата   е  стилизирана   хурка  с  вретено.
ПЕЧАТ
Чл.7. Печатът е  кръгъл  с  надпис “ ГОЛЯМАТА ХУРКА ” и в средата  разположена  хурка  на  фона  на  планина.
ПРАЗНИК
Чл.8. Официалният празник на “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА ” е Първи април.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.9. Седалището  и адресът  на  управление на  “ ГОЛЯМАТА   ХУРКА” е: гр.  Варна,  ул.  “ Оборище ” ,  № 5,  ет. 2,  ап. 5

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА
ЦЕЛИ
Чл.10. Основната цел на Дружеството  е да подпомага развитието на гражданското  общество в областта на социалния туризъм, като създава условия  и  предлага  възможности  за:
1.    Популяризиране  на  туризма.
2.    Развиване и насърчаване на различните видове и форми на туризъм, планинарство  и други  туристически  дейности. 
3.    Стимулиране на ориентирането, алпинизма, спелеологията и други  екстремни  спортове.
ЗАДАЧИ
Чл.11. Основните задачи, които Дружеството  си поставя в осъществяване на дейността  си  за  постигане  на  целите  по чл.10  са:
1.    Привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен, коло, ски и воден туризъм, за активен отдих сред  природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология. 
2.    Популяризиране и организиране на различни форми на туризъм и създаване   на  навици  за   природосъобразен  и  здравословен  начин  на живот. 
3.    Подобряване на условията на обитаване в туристически хижи и заслони, къмпинги,  маршрути  и пътеки,  благоустроени  пещери. 
4.    Формиране на съвременна екологична култура и грижи за опазване на природата. 
5.    Повишаване  на  квалификацията  на  своите  членове. 
6.    Осъществяване на информационно - рекламна и художествена  самодейност. 
7.    Сътрудничество с общините,  органите на местно самоуправление и местна  власт, насочено  към  дейности  за  опазване  на  околната  среда. 
8.    Популяризиране на законодателството и опита на Европейския съюз и страните от Съвета на Европа в областта на социалния туризъм и услугите, свързани с него. 
СРЕДСТВА
Чл. 12. В осъществяване на целите по чл. 10  Дружеството   използва следните  средства: 
1.    Методическо и организационно подпомагане на членовете на Дружеството 
2.    Маркиране  и  обезопасяване  на туристически  маршрути,  пътеки  и  грижи за  поддържането  им. 
3.    Произвежда и предлага услуги и стоки, свързани със социалния  туризъм, и туристическата  база. 
4.    Извършва квалификация, преквалификация и обучение на свои членове и кадри,  включително  и  на  трети  лица. 
5.    Изготвя и осъществява  изпълнението на  Годишен  календар  за  туристически прояви. 
6.    Осъществява консултантска, издателска, информационна, рекламна и туроператорска  дейност. 
7.    Създава самостоятелно или в партньорство свои фирми и кооперации /съгласно ТЗ и ЗК/. 
8.    Участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени организации, стопански  субекти  в  програми и проекти на различни фондове и  други  чуждестранни   източници,   както  и  в  български  проекти.  
9.    Работи  с  български  и  чуждестранни   неправителствени  организации.
Чл. 13. /1/ В осъществяване на дейността си Дружеството    може да извършва допълнителна  стопанска  дейност, приходите  от  която се  използват за постигане  на  целите  по чл.10 от Устава.
/2/ Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е както следва: специализиран туризъм, туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, производство и търговия на спортни стоки и услуги, обучение и квалификация на кадри, издателска, рекламна и импресарска дейност, проектантска  дейност, строителство,  водоснабдяване и залесяване,  събиране,  преработване и търговия  с  диворастящи плодове, билки, гъби и др., екологични проекти,  микрокредитиране,  отдаване  под  наем и  всички  други  дейности  незабранени от  закон.
/3/ Стопанската дейност, осъществявана от Дружеството  по ал.2, се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска  дейност.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
Чл.14. /1/ Член на Дружеството  може да бъде всеки български или  чуждестранен гражданин, без разлика на раса, пол, вероизповедание и политически възгледи, който е съпричастен към  идеята  на Дружеството, признава  Устава,  участвува в дейността на Дружеството и плаща членски внос.
/2/ Член на Дружеството   може да бъде всяко българско юридическо лице, което приема и спазва настоящия Устав, работи според възможностите си за постигане на целите и задачите на Дружеството, изпълнява задълженията си и плаща членски внос,  чрез  редовно избрани представители.
/3/  Членуването  в “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА”   е доброволно.
/4/ Членството в Дружеството не засяга организационната и юридическа самостоятелност  на  съответния  член.
ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН
Чл.15.  /1/ Нов  член на  Дружеството се приема  въз основа  на  писмено  заявление  по  образец  от  кандидата  до  Управителния  съвет. В заявлението кандидатът  изразява  желанието  си  за членство и декларира, че приема Устава  на   Дружеството.
/2/ Заявлението трябва да включва препоръка от поне един член на Дружеството. 
/3/  Към  заявлението  се  прилага  документ  за  платена   встъпителна   вноска. /4/ На  заседания  на  Управителният  съвет  се  утвърждава  списък   на  приетите   нови   членове. 
/5/ Приемането на нов  член  на  Дружеството  става с  издаване  на членска  карта  и  вписване  в  книгата  на  членовете. 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 16.  Членство в  Дружеството  се  прекратява: 
1.    По  желание  на  члена, с  едностранно  волеизявление  до  У С.  
2.    При  изключване. 
3.    При  смърт или поставяне под пълно запрещение.
4.    С  прекратяване  на  юридическото  лице - член. 
5.    С  прекратяване  на  Дружеството.
Чл. 17. /1/  Член  на  Дружеството  се  изключва  когато:
1.    Системно  нарушава  и  не  спазва  Устава  на  Дружеството. 
2.    Чрез своите действия нарушава нормите на обществения  морал  или уронва  престижа  и  доброто  име  на  Дружеството. 
3.    При  неплащане  на годишния  членски  внос  до 31 март на  следващата  година.
/2/ Решението за изключване на член се приема от Управителния съвет, който установява наличието на обстоятелствата  по  т. 1-3  от  предходната  алинея.
/3/ Решението може да се обжалва  от засегнатата страна на следващото Общо събрание.
Чл. 18.   При прекратяване на членството си в “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА”   всеки член, които е получили  безвъзмездно  или възмездно по силата  на  предишни  устави и решения на ръководни органи на Дружеството, или по друг начин, право на собственост и ограничени вещни права, движими вещи, вземания на Дружеството, ценни книги, права върху обекти на интелектуална собственост и други имуществени права, при прекратяване на членството си в Дружеството ги връщат на “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА”   в  лицето  на  Управителния  съвет. 
Чл. 19. При нито един от случаите  на  прекратяване  на членството, бившия  вече  член няма право да претендира за част от имуществото и финансовите средства  на  Дружеството.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.20.   /1/ Всички  членове  на  “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА”   са   с   равни   права. Всеки   член   има   право   на   един   глас.
/2/ Всеки  член   на   Дружеството   има  право:
1.    Да  ползва  финансова и морална подкрепа  и  защита  на  Дружеството; 
2.    Да  участва  в  дейността  на  Дружеството 
3.    Да  участва  в  управлението  на  Дружеството.
4.    Да  преглежда  документацията  на  Дружеството  . 
5.    Да бъде информиран от органите на управление на Дружеството за дейността  и  начина  на  разходване  на  имуществото  на Дружеството.  
6.    Да се обръща с въпроси, предложения и жалби до всички органи на Дружеството и да получава отговор.
Чл.21. /1/ Всеки  член  на  Дружеството   е   длъжен:
1.    Да спазва Устава и изпълнява решенията на ръководните органи на Дружеството. 
2.    Да  участва  в осъществяване  на  целите  и  задачите  на  Дружеството. 
3.    Да  плаща  редовно  членски  внос. 
4.    Да  съдейства   за  опазване   на  Българската   природата. 
5.    Да  допринася  за  издигане  на  авторитета  и  престижа  на  Дружеството .
/2/ Размерът  на членския внос и на встъпителната вноска се определя от Общото събрание. Управителният съвет определя реда  и условията за внасяне на  членския  внос  и  встъпителната  вноска.
/3/ За задълженията на  Дружеството   членът отговаря  до размера  на дължимите  членски  вноски.


IV. УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ
Чл.22. /1/ Върховен колективен орган на “ГОЛЯМАТА  ХУРКА” е Общото  събрание. 
/2/  Управителен орган  на “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”    е Управителният  съвет,  ръководен   от  Председателя  на  Дружеството .
/3/ Контролен  орган  на  Дружеството  е  Контролният съвет.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.23. Върховният колективен орган на “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА”   се  състои от всички  негови членове, включително и новоприетите преди  свикване  на  Общото събрание.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.24. /1/ Общото събрание :
1.    Приема,  изменя  и  допълва  Уставa. 
2.    Приема  отчета  за  дейността  на  Управителния  съвет. 
3.    Приема доклад за дейността в съответствие с чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ и подготвя  бюлетина  за  Централния  регистър. 
4.    Избира и освобождава Председателя и Управителния съвет на Дружеството   за  срока  на  техния  мандат. 
5.    Избира  членовете  на Контролния съвет за  срока  на  техния  мандат. 
6.    Приема  програма /основни насоки/ за дейността на  Дружеството . 
7.    Приема  бюджета  на  Дружеството . 
8.    Приема  отчета  на  Контролния  съвет. 
9.    Отменя  решения  на други  органи  на  Дружеството, които  противоречат  на  закона,  устава   или  други  вътрешни  правила. 
10.    Приема  реда  за  разпореждане  с  имуществото  на  Дружеството . 
11.    Взема решение за размера на годишния членски внос и встъпителната вноска, 
12.    Взема решение за преобразуване и прекратяване на “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА”,  избира   и  освобождава   ликвидатори.
/2/ Правата на Общото събрание по ал.1, т.1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 12  не могат да се възлагат  на  други  органи  на  “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА”    .
/3/ Членовете  на Общото събрание  и  Председателя  на  Дружеството предлагат  кандидатури  за  ръководни  органи  на  Дружеството.
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.25. /1/ Общото събрание  се  свиква на редовни  и извънредни  заседания.
/2/ Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко един път годишно от Управителния съвет.
/3/ Извънредно заседание на Общото  събрание  се свиква от Управителния съвет или по писмено искане на 1/3 /една трета/  от  членовете  на  Дружеството.
/4/ В случай, че Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание по предходната алинея, същото се свиква от съда по седалището на Дружеството по писмено искане на заинтересованите  членове  или  упълномощено  от  тях  лице.
Чл.26. /1/ Общото събрание се свиква чрез  покана публикуване на официалната  интернет  страница  на Дружеството www.bghurka.com и разпращане  на  електронни  писма  до неговите членове,  най-малко  две седмици  преди  заседанието.
/2/ Поканата  трябва  да  съдържа дневния ред, датата,  часа  и  мястото  на  провеждане  и  по  чия  инициатива  се  свиква  Общото  събрание.
/3/ Общото събрание разглежда и взема решения само по въпросите, предварително обявени в поканата.
КВОРУМ, ГЛАСУВАНЕ, РЕШЕНИЯ
Чл.27. /1/ Общото събрание  е законно, ако на заседанието  присъстват повече от половината  членове. При  липса  на кворум  заседанието  се отлага с един час  по-късно на същото  място и при същия  дневен ред и  може да  се  проведе,  колкото  и  членове да   се явят.
/2/ Всеки  член  на  Дружеството  има  право  на  един  глас в  Общото събрание. 
/3/ Членовете на Дружеството могат да упълномощят с изрично нотариално заверено  пълномощно,  физическо  лице, което да ги  представлява  на  едно или  повече  заседания  на  Общото събрание.
/4/. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно  и да  преупълномощават  с  правата  си  трети  лица.
Чл.28.  /1/ Решенията на  Общото събрание  се  вземат с  обикновено мнозинство  от  присъстващите  членове, а решенията  по чл.  24,  ал.1,  т.1  и  т.12 с  квалифицирано  мнозинство  от  2/3 /две трети/ от  членовете  на  Дружеството. 
/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете на Дружеството  и  органите   на   Дружеството.
/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната  законосъобразност  и  съответствие  с  Устава.
/4/ Решенията  на  органите  на  Дружеството,  които са  взети в  противоречие със закона,  Устава или  предходното  заседание  на  Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове  на  Дружеството,  отправено в  едномесечен срок   от  узнаването им, но не  по-късно  о т една  година от датата  на вземане  на  решението.
/5/ Споровете  по  ал.3  могат  да  бъдат  повдигани  пред  съда  по регистрация от всеки  член на Дружеството и на негов орган, или  прокурора  в  едномесечен срок  от  узнаването  им, но  не  по-късно от  една година от датата на вземане на решението.
Чл.29.  Общото  събрание  и  Управителния  съвет  на  Дружеството  водят   книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията  и  лицата,  изготвили   протоколите,  удостоверяват  с  подписите си и  отговарят  за   верността  на  съдържанието  им.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.30. /1/ Управителният съвет се състои от пет  лица – членове на Дружеството  и  се  избира  от Общото събрание  за  срок  от  3  години. 
/2/ Председател на Управителния съвет е Председателя на Дружеството, който свиква, и  ръководи  неговите  заседания.
/3/ Управителният съвет определя своята структура като избира заместник - Председател от своя състав.
КОМПЕТЕНТНОСТ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ
Чл.31. /1/ Управителен  съвет :
1.    Осигурява  изпълнението на  решенията  на  Общото събрание. 
2.    Подготвя и внася проект за бюджет. 
3.    Подготвя и  внася  отчет  за  дейността  на  Дружеството. 
4.    Взема решения по всички въпроси, които по закон или според Устава на Дружеството не спадат  в  правомощията  на  друг  орган. 
5.    Изпълнява  задължения  предвидени  в  Устава. 
6.    Взема  решения за  разпореждане  с  имуществото на  Дружеството,  както и за  създаване  на  собствени  и  смесени  търговски  дружества.  
7.    Осъществява организационно и методическо ръководство върху дейността на своите  членове. 
8.    Одобрява  договори, поема  ангажименти  със  стопански   субекти,  банкови  и  нефинансови  институции,  за  което  упълномощава  Председателя.
9.    Приема  нови  членове  и  взема решение  за  изключване  на  членове. 
10.    Взема решения за сключване на договори за партньорство с български и чуждестранни  организации  с  нестопанска  цел. 
11.    Подпомага, координира и контролира разработването и реализацията на проекти по чуждестранни програми.
12.    Определя реда и условията за внасяне на годишен членски внос и встъпителна   вноска   от  членове   на   Дружеството.
13.    Учредява  награди  и  символи  на  Дружеството.
14.    Взема  решения  за  участие  в  други  организации.
Чл.32. /1/ Управителният съвет се свиква от Председателя на Дружеството на редовни  и   извънредни  заседания.
/2/ Редовните заседания се правят  най-малко веднъж на  три месеца и се свиква  от  неговия  Председател,  както  и  по  искане  на  всеки  от  членовете му. 
/3/ Извънредни  заседания  могат  да се свикат от Председателя или по искане на 1/3 (една трета) от членовете  на Управителния  съвет  с  писмено  заявление за дневен  ред,  място,  дата  и час. Покани за  извънредно  заседание  се  изпращат от  Председателя   на Дружеството  в  5-дневен  срок  от  получаване  на  писменото  заявление,  до  всеки  член  на  Управителния  съвет.
/4/ Ако Председателят на Дружеството не свика извънредно заседание по предходната алинея, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове  на  Управителния съвет.
/5/ Заседанията на Управителния съвет се смятат за законни, ако присъстват повече  от  половината  негови  членове.
/6/ Присъстващо  е  и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща  установяването на  самоличността  му и  позволяваща   участието му  в обсъждането  и  вземането на  решения. Гласуването  на  този  член  се  удостоверява  в  протокола  от  председателстващия  заседанието.
/7/ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите  членове  на  Управителния  съвет.
/8/ Решенията  по чл. 31, ал.1, т. 3, 4, и 6 се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от  всички  членове  на  Управителния  съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ДРУЖЕСТВОТО
Чл.33.   /1/ Председателят  на   Дружеството  се  избира   от   Общото  събрание  за  срок  от  3 години. 
/2/  Представлява  Дружеството  в отношенията  му  с  други  юридически  или физически  лица , с  държавните органи  и  подписва  всички  документи  от името  на   Дружеството.
/ 3 /  Организира  и  осигурява  общото   ръководство  и  контрол по изпълнение на  решенията,  взети  от  ръководните  органи  на  Дружеството.
/4/ Когато Председателя на Дружеството не е в състояние да изпълнява функциите  си,  те  се  осъществяват  от заместник - Председателя на Дружеството.
Чл.34.  Заместник - Председател:
1.    Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет като подпомага   Председателя  на  Дружеството  в  неговите  действия . 
2.    Организира    дейността   на   щатния   апарат. 
3.    Работи по предоставени му от Управителния съвет на Дружеството пълномощия. 
НАЧИН  НА  ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ
Чл.35. /1/  Дружеството  се  представлява  от Председателя  на  Дружеството. 
  /2/ Дружеството може да се представлява и от упълномощен от Председателя негов заместник.
КОНТРОЛЕН  СЪВЕТ
Чл.36. /1/ Контролният орган на  Дружеството е  Контролния  съвет, който се състои  от  три  лица - членове  на  Дружеството  и  се  избира  от  Общото   събрание   за  срок   от   3  години.
/2/ Членовете  на  Контролния  съвет  избират  от  своя  състав  Председател.
/3/ Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат щатни служители на Дружеството.
/4/  Контролният  съвет  на  Дружеството:
1.    Контролира  изпълнението на решенията на Общото събрание и ръководните  органи  на  Дружеството. 
2.    Контролира изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства  на   Дружеството. 
3.    Извършва  цялостни, тематични, периодични и извънредни проверки и ревизии  на Дружеството, както и проверки по жалби и сигнали за законосъобразността и целесъобразността на финансовите, счетоводни, стопански, търговски,  договорни  и други  дейности. 
4.    Извършва  проверки по управлението, стопанисването на предоставеното на дружествата имущество и разпоредителните сделки с дълготрайни материални активи. 
5.    Контролира   спазването на предписанията,  дадени  от  компетентни  органи при  извършени  от тях проверки, ревизии и одити. 
6.    Периодично  подготвя  информация за   резултатите  от  контролната  дейност  и  за  констатираните   нарушения  при  изпълнението  на  решенията  на ръководните органи, на финансовата дисциплина и др., като анализира причините  и  условията за  тези   нарушения  и предлага мерки за отстраняването  им. 
7.    Председателят на Контролния съвет участва в работата на Управителния съвет  и  Общото  събрание  на  Дружеството  със  съвещателен  глас.

V. ИМУЩЕСТВО, ИЗТОЧНИЦИ   НА СРЕДСТВА
Чл.37. /1/ Имуществото на Дружеството се състои от: движими и недвижими вещи, вещни права, пари, вземания, ценни книги, дялово участие в местни и задгранични  дружества,  право  на собственост върху произведения на изкуството и  културата и други. То се  вписва  в специален  регистър  на  Дружеството.
/2/  Разпореждането със  собственост  става в съответствие със законите и Устава  на   Дружеството.
/3/  Материалната база на Дружеството, независимо от формата на собственост и субектите на стопанисване и управление, се ползва по предназначение.  Промяна на предназначението може да направи Управителния   съвет  на   Дружеството. 
Чл.38. Дружеството осигурява финансови средства за своята дейност и за поддържане  и  изграждане  на  материална  база  от:
1.    Отчисления  от  членски внос. 
2.    Стопанска дейност. 
3.    Субсидии  от  държавата  и общините.  
4.    Дарения  и  спонсорства. 
5.    Доброволен  труд. 
6.    От  национални  и  чуждестранни  фондове  и   програми. 
7.    Други  източници.
ПАРИЧНИ  ФОНДОВЕ
Чл.39. /1/ За  постигане  на  своите  цели  и  задачи   Дружеството  може да образува  фондове.
 /2/   Фондовете по   предходната  алинея  могат да  бъдат  общи, а  за конкретни случаи  специално  обособени  от  средствата  на   съответните  заинтересовани  членове.
 /3/  Редът  и  условията  за  събиране  на  имуществени   вноски  за  специално обособените  фондове  за  конкретни  случаи  се  определят  от   УС.
РЕЖИМ НА ПРИХОДИТЕ
Чл.40. Всички  приходи на  Дружеството независимо от техния характер и източник  се  включват  в  имуществото  му  за  постигане  на  целите  му.
РАЗХОДИ
Чл.41. /1/ Дружеството извършва разходите си в изпълнение и в рамките на утвърдения  бюджет. 
Чл.42.  Финансовата  година   е  календарната   година. 
VI . ПРЕОБРАЗУВАНЕ,  ПРЕКРАТЯВАНЕ  И  ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.43.  “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА”    може да  се  преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да  се влива, слива, отделя и разделя,  само  при  условие, че  продължи  да  осъществява  общественополезна  дейност  в съответствие  с  настоящия  Устав  и  действащото   законодателство.
Чл.44.  “ ГОЛЯМАТА  ХУРКА”    се прекратява:
1.    С   решение  на   Общото   събрание. 
2.    По  решение  на  съда по регистрация, в  предвидените  от  закона  случаи.
Чл.45.  /1/ При  прекратяване  на  Дружеството  се  извършва  ликвидация.
/2/ В случаите на прекратяване по чл.43, т.1 ликвидацията се извършва от Управителния  съвет или назначен от него ликвидатор.
/3/ При  прекратяване  по  чл.44, т.2 както и когато  не  е  определен  ликвидатор от Дружеството по предходната алинея, той се определя от съда по регистрацията.
/4/ Относно реда за осъществяване на ликвидацията и правомощията на ликвидатора, както и производството по обявяване в несъстоятелност на Дружеството, се  прилагат  разпоредбите  на  ТЗ.
ИМУЩЕСТВО  СЛЕД  ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.46. /1/ Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите на Дружеството,  по решение  на  Общото  събрание се  предоставя на юридическо лице с нестопанска  цел, определено  за извършване  на  дейност в обществена полза със същата или близка нестопанска цел, или на учредителите,  в  зависимост  от решението  на  Общото  събрание.
/2/ Имуществото по ал.1 не  може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин да  се прехвърля  на  ликвидатора,  назначен от Управителния съвет или от съда.
ЗАЛИЧАВАНЕ
Чл.47.  След   разпределение  на имуществото,  ликвидаторът  е длъжен да поиска  заличаване  вписването  на  Дружеството от  съда  по  регистрацията.
ПРЕДХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените в този Устав въпроси, както и относно тълкуването и прилагането  на  неговите  разпоредби  се прилагат  разпоредбите  на  Закона за  юридическите  лица  с  нестопанска  цел. 
§ 2. По спорни въпроси между членовете на Дружеството по отношение прилагането на този Устав е компетентно Общото събрание, а между заседанията  му  Контролния   съвет. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
§ 3.  Уставът  е  приет с решение на Учредително събрание за създаване на  сдружение  с  нестопанска  цел "ГОЛЯМАТА  ХУРКА ”, проведено на 26.10.2007 г. в гр.  Варна.
§ 4. Уставът е променен  с Решение 5-1 на Общото  събрание  на  „ГОЛЯМАТА   ХУРКА ”,  проведено  на  25.04.2009 г.   в   х.  Патлейна.
§ 5.  Приетите  промени  в  Устава  с  Решение  5-1  на  Общото   събрание  на  ТД „ГОЛЯМАТА   ХУРКА”, влизат   в  сила   от  01.01.2010 г.

 

Наредби
НАРЕДБА № 1 за условията и реда за събиране на членски внос.
НАРЕДБА № 2 за отдаване под наем на туристическа екипировка.

Последни новини

Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2019г.

До Членовете на “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”  П   О   К   А   Н   А Управителният съвет на  “ГОЛЯМАТА  ХУ...

Прочети още

Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2018г.

Изх. № 05/17.04.2018г.                                До Членовете на “ГОЛЯМАТА  ...

Прочети още

И туристите от  „Голямата Хурка“ - Варна чистят!

И туристите от „Голямата Хурка“ - Варна чистят! „Голямата Хурка“  и тази година се включи в националната кампания ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА...

Прочети още

Секция банери