Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2018г.

facebook thumb

Изх. № 05/17.04.2018г.                               
До Членовете на
“ГОЛЯМАТА  ХУРКА”                                                                            

П   О   К   А   Н   А

            Управителният  съвет  на “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”  на  основание  чл. 25,  ал. 2  от Устава на Дружеството и във  връзка с чл. 26,  ал. 1  от ЗЮЛНС, свиква  редовно 
ОБЩО  ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”
            Събранието  ще  се  проведе  на  1 май 2018 г. от 09:00 часа в х. Мадарски конник, при  следния  дневен  ред:


1.    Отчет  на  Управителния съвет  за  дейността  на “Голямата  Хурка”  през   2017 г. Предложение за решение: ОС приема доклада на УС за дейността през 2017г.;
2.    Отчет  на  Контролния съвет  за  дейността  на “Голямата  Хурка”  през   2017г. Предложение за решение: ОС  приема  доклада на КС за дейността  през 2017г.;
3.    Приемане на  доклад   за  дейността  на “Голямата  Хурка”  за   2017г.  във   връзка  с   чл. 40,  ал. 2   от   ЗЮЛНЦ за представяне в Централния регистър на МП. Предложение за решение: ОС приема  Доклада за дейността  през 2017г.;
4.    Приемане на  Финансовите   отчети  на “Голямата  хурка”  за 2017г. 
Предложение за решение: ОС приема Финансовите  отчети на Дружеството за  2017г.;
5.    Приемане   на   бюджет  на “Голямата   Хурка”  за  2018 г. 
       Предложение за решение: ОС приема  Бюджета на  Дружеството за 2018г.;
6.    Избиране на делегат за участие в ОС на БТС през 2018г.    
7.    Други.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предполагаема обща продължителност на ОС – 2 ч. 
При  липса на кворум, на основание чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството, събранието  ще  се проведе същия ден от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен  ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището  на Дружеството. 
Регистрацията на участващите в ОС ще се извършва от 08:00 часа.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
На ОС ще имате възможност да:
•    получите персоналната си ЧЛЕНСКА КАРТА, след предоставяне на снимки - 1 бр. /като за лична карта/, ако вече не сте я получили.
•    направите предложения за подобряване на нашата организационна работа.
•    направите предложения за бъдещи наши мероприятия.
•    платите  членския си внос за 2018г. в размер на 25лв., ако вече не сте го направили.
•    доведете с Вас други кандидат членове, които след попълване и подаване на Молба - Декларация  ще  приемем  за  членове  на  Дружеството.

 

                                                                                                              Председател на  
гр. Варна                                                                                              Управителния съвет
17.04.2018г.                                                                                          Петър Антонов    


Последни новини

Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2019г.

До Членовете на “ГОЛЯМАТА  ХУРКА”  П   О   К   А   Н   А Управителният съвет на  “ГОЛЯМАТА  ХУ...

Прочети още

Покана за Общо събрание на "Голямата Хурка" 2018г.

Изх. № 05/17.04.2018г.                                До Членовете на “ГОЛЯМАТА  ...

Прочети още

И туристите от  „Голямата Хурка“ - Варна чистят!

И туристите от „Голямата Хурка“ - Варна чистят! „Голямата Хурка“  и тази година се включи в националната кампания ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА...

Прочети още

Секция банери